Algemene voorwaarden Sher Holland BV

Download Gerneral Terms and Conditions

I ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Sher Holland BV, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en / of verbonden partijen (hierna genoemd de Verkoper) en een klant (hierna genoemd de Koper), en op de uitvoering van die overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden zullen, ook nadat zij deel zijn gaan uitmaken van een overeenkomst, deel uitmaken van later gesloten overeenkomsten, zelfs als bij het sluiten van de daarna gesloten overeenkomsten er geen verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is geweest, tenzij partijen zijn uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Afwijkende bepalingen moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van de partijen en worden geacht de onderhavige algemene voorwaarden aan te vullen en niet te vervangen. Deze afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op het aanbod of de overeenkomst waarvoor de varianten zijn opgesteld.

II AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

1. Alle gedane aanbiedingen binden de Verkoper niet, tenzij deze een tijdslimiet bevatten. Indien een aanbod door de koper wordt aanvaard, kan de verkoper het aanbod herroepen binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke aanvaarding door Verkoper van de bestelling op een in de branche gebruikelijke wijze.

3. Aanbiedingen zijn eenmalig en niet van toepassing op volgende bestellingen.

4. Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, monsters, verhoudingen en kleuren die deel uitmaken van een door de verkoper gedaan aanbod, binden de verkoper niet, tenzij de juistheid schriftelijk is gegarandeerd door een bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper.

5. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden de verkoper slechts nadat en in zoverre deze schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper.

6. De Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid met betrekking tot de aan Verkoper verstrekte gegevens en informatie. De verkoper is alleen verplicht om de bestelling uit te (laten) voeren als de koper alle vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien de benodigde gegevens en informatie niet tijdig zijn verstrekt of niet in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken, heeft de verkoper ook recht op de gemaakte kosten.

III PRIJZEN

1. De prijzen worden over het algemeen bepaald bij acceptatie van de bestelling.

2. a. Alle prijzen zijn af fabriek Verkoper in overeenstemming met de Incoterms 2010. b. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw). c. De prijzen zijn exclusief invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitsinspectie en / of fytosanitaire testen, kosten van laden en lossen, verpakking, transport en verzekering. d. De prijzen zijn in Euro’s, tenzij een andere valuta op de factuur staat.

3. Afwijkingen van alle bovenstaande punten kunnen in overleg plaatsvinden en op voorwaarde dat deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van de partijen. Deze afwijkingen worden geacht de onderhavige algemene voorwaarden aan te vullen en niet te vervangen. Deze afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op het aanbod of de overeenkomst waarvoor de varianten zijn opgesteld.

4. Wijzigingen in kostprijsfactoren waaronder, maar niet beperkt tot, arbeidskosten, kostprijs van (grond) materialen en transportkosten met betrekking tot de overeengekomen prestatie die zal plaatsvinden nadat de overeenkomst is gesloten, geven de verkoper het recht om deze kosten in rekening te brengen. kosten voor de koper. Indien de bovengenoemde prijsverhoging in totaal meer bedraagt ​​dan 20% van de overeengekomen prijs, exclusief BTW, heeft de koper het recht om de overeenkomst (vroegtijdig) te beëindigen door opzegging, mits de koper de verkoper onmiddellijk na ontvangst hiervan schriftelijk inlicht. leren over deze kosten. In geval van beëindiging heeft de koper geen recht op schadevergoeding.

IV LEVERTIJD EN LEVERTIJD

1. Verkoper zal de overeengekomen hoeveelheid leveren, tenzij een geval van overmacht een vermindering van de hoeveelheid noodzakelijk maakt.

2. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen van elke overmachtsituatie en kan in dat geval een kleinere hoeveelheid leveren, of de uitvoering van de overeenkomst opschorten en / of andere gelijkwaardige of soortgelijke producten in overleg met de Koper leveren.

3. De verkoper heeft het recht om een ​​bestelling in één keer of meerdere opeenvolgende termijnen af ​​te leveren. In het laatste geval heeft de verkoper het recht om de koper afzonderlijk te factureren voor elke deellevering en betaling te eisen voor elke deellevering. Indien en voor zolang een deellevering niet door de Koper wordt betaald, is de Verkoper niet verplicht om de volgende deellevering uit te voeren. De verkoper heeft het recht om te kiezen voor opschorting of beëindiging van de overeenkomst, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, onverminderd de overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

4. De koper dient ervoor te zorgen dat de bestelde producten en de bijbehorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan de voorschriften van het land van bestemming

 

Terug naar Home